ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการ
ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2
และการประชุมกลุ่มย่อยระดับกลุ่มจังหวัด

เกี่ยวกับโครงการแบบย่อ

ภาคเหนือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเป็นประตูเศรษฐกิจด้านการค้าและบริการกับกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและกลุ่มประเทศเอเชียใต้ มีบทบาทเป็นพื้นที่หน้าต่างที่มีโครงข่ายคมนาคมติดต่อกับ สปป.ลาว เมียนมา และทางตอนใต้ของจีน มีความได้เปรียบเชิงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และมีระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งที่สามารถเชื่อมต่อกับเมืองต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและภูมิภาค

การวางผังภาคเหนือ จะเป็นการวางผังนโยบายการใช้พื้นที่โดยรวมของภาคในอนาคต ชี้นำการพัฒนาพื้นที่ให้กับกลุ่มจังหวัด จังหวัด เมือง และชุมชนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ถ่ายทอดนโยบายจากผังประเทศสู่การพัฒนาพื้นที่ภาคอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นการกำหนดนโยบาย แผนผัง มาตรการ และวิธีการดำเนินการ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถนำไปดำเนินการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไปในทิศทางเดียวกัน และส่งเสริมการพัฒนาและการใช้พื้นที่อย่างยั่งยืนและสมดุล
cover4